O projekcie

Projekt LIFE14CCA/PL/000101 pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”.

Wnioskodawca i Beneficjentem Koordynującym jest Gmina Miasta Radomia

Współbeneficjentami są:
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Uniwersytet Łódzki
FPP Enviro Sp. z o.o.

Całkowity koszt projektu wynosi 24 291 746 PLN
Dofinansowanie z Komisji Europejskiej z Programu LIFE wynosi 12 207 760 PLN
Dofinansowanie z NFOŚiGW: 6 494 305 PLN

Projekt rozpoczął się 16 lipca 2015 r. Umowa z Komisja Europejską reprezentowana przez Agencję Wykonawczą małych i Średnich Przedsiebiorstw (EASME) została podpisana w dniu 26 listopada 2015 r. Umowa z NFOŚiGW została podpisana w dniu 10 grudnia 2015 r.
Wnioskodawcą oraz Beneficjentem koordynującym w niniejszym projekcie jest Gmina Miasta Radomia, która posiada duże doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Komisji Europejskiej. W latach 2004-2014 opracowała i uzyskała dofinansowanie samodzielnie i w partnerstwach dla 137 projektów inwestycyjnych na kwotę dofinansowania 563 871 180,64 PLN. Rola Gminy Radom w projekcie będzie polegała na ścisłej współpracy, koordynacji z Współbeneficjantami i propagacji prowadzonych działań wśród innych jednostek samorządu terytorialnego.
Gmina Radom jest prężnie rozwijającą się gminą, rozwijającą się w myśl hasła „Radom – siła w precyzji”. Wydział Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Radomiu, będzie jednostką prowadzącą projekt na podstawie swych wieloletnich doświadczeń w koordynacji projektów dofinansowanych ze środków Unijnych.
Gmina będzie jedną z pierwszych w Polsce, która zajmie się kompleksowo problemem spowolnienia spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu.

Problem do rozwiązania:

Realizacja zapewnionego art. 5 Konstytucji RP rozwoju zrównoważonegoi trwałego, wymaga osiągnięcia równowagi pomiędzy procesami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi… Aspekt środowiskowy w znacznej mierze, zwłaszcza w obliczu destabilizacji klimatu, zależy od jakości i struktury ekosystemów… Prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów jest bowiem warunkiem dostarczania przez nie usług i dóbr(usług ekosystemowych), od których zależy życie ludzkie i jego jakość. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju nie jest więc możliwe bez dostosowania się ekosystemów do zmieniających się warunków klimatycznych. Oznacza to, że ochrona środowiska, ingerencje człowieka w środowisko naturalne oraz strategie adaptacyjne muszą uwzględniać podtrzymanie wysokiej różnorodności i funkcjonalności ekosystemów, warunkujących możliwość bezpiecznego życia.
Zmiany klimatu i podejście ekosystemowe mają szczególne znaczenie w miastach, gdzie środowisko naturalne uległo znacznym przekształceniom, zaburzającym funkcjonowanie systemów społeczno-przyrodniczych… W Komunikacie KE „Zielona Infrastruktura —zwiększanie kapitału naturalnego Europy” (COM(2013) 249) podkreślono, iż organy publiczne powinnyodejść od decyzji o budowaniu szarej infrastruktury (betonowej) jako substytutu dla naturalnych rozwiązań problemów. W większości przypadków bowiem, da się je rozwiązać przez inwestycje w infrastrukturę zieloną (ekosystemy lądowe) i infrastrukturę niebieską (ekosystemy wodne).
Zarządzanie opadem jest jednym z podstawowych wyzwań w większości miast na świecie i w Polsce. Znaczne uszczelnienie powierzchni powoduje ekstremalne nasilenie spływu powierzchniowego, migrację zanieczyszczeń, przeciążenie hydrauliczne kanalizacji i odbiorników (rzek), wykraczające poza ich zdolności adaptacyjne w czasie pogody mokrej a także zagrożenie powodziami i podtopieniami. W czasie pogody suchej, następuje spadek przeżywalności ekosystemu rzek, a przesuszenie miasta powoduje ograniczenie rozwoju roślinności, wzmocnienie efektu miejskiej wyspy ciepła, generuje niekorzystny mikroklimat zwiększający prawdopodobieństwo wystąpienia alergii i chorób układu oddechowego i pogarszający warunki życia mieszkańców. Przewiduje się, że zmiany klimatu, zwłaszcza w połączeniu z konwencjonalną gospodarką wodami opadowymi spowoduje dalsze nasilenie tych zjawisk.

Cele przedsięwzięcia:

Cel główny:

Stworzenie przestrzeni miejskiej w Radomiu o zwiększonej odporności na zmiany klimatu poprzez budowę demonstracyjnej zielonej i niebieskiej infrastruktury opartej na podejściu ekosystemowym.

life-radom-cele

Cele szczegółowe:

 • złagodzenie już pojawiających się zagrożeń powodziowych i suszy, wynikających z niestabilnego przepływu rzek wpływających na teren Radomia;
 • złagodzenie zjawiska podtopień na terenie miasta wynikających z przyspieszonego spływu wód opadowych w wyniku uszczelnienia powierzchni miasta oraz powstającej w wyniku szybkiego odpływu wody suszy miejskiej;
 • poprawa jakości zielonej i niebieskiej (błękitnej) infrastruktury przez stworzenie różnorodnych habitatów wspierających kształtowanie się i podtrzymanie bioróżnorodności w realizowanych na terenie miasta zadaniach w zakresie gospodarki wodnej (np. zbiornik retencyjny) i istniejących ekosystemach (np. rehabilitacja rzeki miejskiej, rehabilitacja zbiornika miejskiego).

Cele dodatkowe – addend value:

 1. Poprawa jakości życia mieszkańców Radomia poprzez generowanie korzystnego mikroklimatu w przestrzeni miejskiej dzięki budowie zielonej i błękitnej infrastruktury.
 2. Zachowanie różnorodności biologicznej w Radomiu poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu związane z zatrzymaniem wody deszczowej i kształtowaniem różnorodnych habitatów w inwestycjach wodnych.
 3. Podniesienie świadomości społecznej nt. konieczności adaptacji do zmian klimatu w przestrzeni miejskiej, zrównoważonej gospodarki wodami przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej.
 4. Wymiana doświadczeń i wiedzy eksperckiej w zakresie roli zielonej i błękitnej infrastruktury w przestrzeni miejskiej w adaptacji do zmian klimatu.

Działania:

Działania przygotowawcze A: 9 działań, w tym analiza obszarów wrażliwych, opracowanie koncepcji wykorzystania i zagospodarowania istniejących zbiorników i cieków
Działania wdrożeniowe B: 6 działań dotyczących adaptacji istniejących zbiorników do łagodzenia ekstremalnych przepływów, renaturyzacja cieków wodnych, adaptacja kanałów deszczowych oraz budowa błękitnozielonejinfrastruktury do spowalniania odpływu wody deszczowej
Działania monitoringowe D: 6 działań obejmujących monitoring hydrologiczny oraz fizyko-chemiczny, badania ankietowe wśród mieszkańców oraz dot. różnorodności biologicznej
Działania informacyjne E: 13 działań w tym wydawnictwo prezentujące dobre praktyki i doświadczenia projektu oraz warsztaty dla jst
Działania zarządcze F: 3 działania

Efekty:

 • Zwiększenie pojemności retencyjnej istniejących zbiorników o 10 do 50% = zwiększenie możliwości buforowania ekstremalnych przepływów
 • Poprawa zdolności do samooczyszczania w ciekach wodnych i częściowo zbiornikach
 • Spowolnienie ekstremalnych przepływów wód na wybranych ciekach o 10 do 20%
 • Renaturalizacja, w tym meandryzacja, rzeki Mlecznej na odcinku 400 –600 metrów, oraz odtworzenie korytarza ekologicznego
 • Do tego 11 efektów związanymi z promocją i informowaniem o wynikach projektu

Najbliższe wydarzenia

 • Brak wydarzeń

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z projektem LIFE, zapisz się na nasz newsletter.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close