PILOTAŻOWE I DEMONSTRACYJNE ASPEKTY PROJEKTU

Najlepsza praktyka:

Powołanie grup roboczych: 1. ds. błękitno-zielonej infrastruktury i zrównoważonej gospodarki wodnej 2. ds. Integracji adaptacji do zmian klimatu do lokalnych strategii i procesów decyzyjnych.

Dobra praktyka w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem, wypracowywania rozwiązań innowacyjnych i interdyscyplinarnych oraz tworzenie gospodarki opartej na wiedzy w warunkach dynamicznie zmieniającego się klimatu wymaga współpracy decydentów, praktyków i naukowców. Współpraca w takich platformach opiera się o różnorodność środków warsztatowych dla uzyskania najlepszych efektów.

Sekwencyjny System sedymentacyjno-biofiltracyjny
System do doczyszczania wód opadowych doprowadzonych bezpośrednio do zbiornika opracowano i przetestowano w projekcie europejskim w LIFE+ (LIFE08 ENV/PL/000517). Tutaj system zostanie zaadaptowany do obsługi odpływów kanalizacji deszczowej o dużym natężeniu odpływu oraz przy zagospodarowaniu odpływów kanalizacji deszczowej w centrum miasta – przy zrewitalizowanych Bulwarach.

Część zadania dotyczącego rehabilitacji rzeki Mlecznej – odcinek górny – remeandryzacja.
Projekt zostanie wykonany w oparciu o najlepsze praktyki w tym zakresie. Planuje się odejście od czysto inżynierskiego „odtworzenia koryta”, które na ogół wiąże się ze znacznym obniżeniem różnorodności morfologicznej cieku i jego bioróżnorodności, w kierunku remeandryzacji rzeki z zachowaniem sekwencji bystrzy i plos, różnorodności substratu, habitatów i zbiorowisk roślinnych – wsparcia dla bioróżnorodności i wysokiego stanu ekologicznego rzeki.

Budowa innowacyjnych rozwiązań demonstracyjnych błękitno – zielonej infrastruktury.
Zrównoważone zagospodarowanie wody w miejscu wystąpienia opadu (podejście zintegrowane, „kontrola źródła” ang. „source control”) jest szeroko stosowane i powszechnie uznane za dobrą praktykę i skuteczną strategię adaptacyjną do zmian klimatu na świecie (Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, w Europie Niemcy, kraje Skandynawskie, Wielka Brytania i Francja). W chwili obecnej najmniej rozwiązań zrównoważonych i nieporównywalnie mniejszą ich różnorodność stosują Europa centralna, wschodnia i południowa, a także kraje Azji i Ameryki Łacińskiej. Stąd szerokie zastosowanie tych rozwiązań (4 obszary demonstracyjne) można określić zarówno mianem dobrej praktyki, jak i zaliczyć do działań demonstracyjnych.

Działania:

  1. Działania przygotowawcze A: 9 działań, w tym analiza obszarów wrażliwych, opracowanie koncepcji wykorzystania i zagospodarowania istniejących zbiorników i cieków
  2. Działania wdrożeniowe B: 6 działań dotyczących adaptacji istniejących zbiorników do łagodzenia ekstremalnych przepływów, renaturyzacja cieków wodnych, adaptacja kanałów deszczowych oraz budowa błękitno-zielonej infrastruktury do spowalniania odpływu wody deszczowej
  3. Działania wdrożeniowe C: Wykupy gruntów.
  4. Działania monitoringowe D: 6 działań obejmujących monitoring hydrologiczny oraz fizyko-chemiczny, badania ankietowe wśród mieszkańców oraz dot. różnorodności biologicznej.
  5. Działania informacyjne i promocyjne E: 13 działań, w tym m.in. opracowanie prezentujące dobre praktyki i doświadczenia projektu oraz warsztaty dla jst
  6. Działania zarządcze F: 3 działania.

Najbliższe wydarzenia

  • Brak wydarzeń

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach związanych z projektem LIFE, zapisz się na nasz newsletter.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close