Polska znajduje się w dynamicznej fazie rozwoju i znacznych inwestycji infrastrukturalnych, często wspomaganych środkami unijnymi. Inwestycje te jednak w zdecydowanej większości przypadków są rozumiane jako inwestycje w infrastrukturę szarą i rozwiązania inżynierskie. Ważnym elementem demonstracyjnym jest zastosowanie technik zintegrowanego zarządzania wodami opadowymi (deszczowymi i roztopowymi), oparte o zagospodarowanie i oczyszczanie opadu w miejscu jego wystąpienia w funkcjonującej przestrzeni miejskiej (istniejącej zabudowie). Temu służyć będą cztery obszary demonstracyjne stworzone w ramach działań B.
Kolejnym ważnym aspektem demonstracyjnym jest wskazanie możliwości adaptacji istniejących projektów do wymogów zielonej i błękitnej infrastruktury i zapewnienia wysokiej jakości przyrodniczej rewitalizowanych obszarów miejskich, w tym poprawy bioróżnorodności. Takie działanie poprawa zdolność adaptacji tradycyjnie projektowanych zbiorników wodnych do zmian klimatu jej oraz ich potencjał dla dostarczania usług ekosystemowych – również pod presją niepewnego klimatu.
Charakter demonstracyjny w zakresie oczyszczania wód opadowych ma konstrukcja sekwencyjnego systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego, skonstruowanego w projekcie LIFE+ (LIFE08 ENV/PL/000517) – system w podobnej wersji zostanie wykorzystany przy zagospodarowaniu odpływów kanalizacji deszczowej w centrum miasta, przy zrewitalizowanych Bulwarach.
W szczególności aspekty demonstracyjne będą obejmować następujące działania:

 

Zbiornik retencyjny na Potoku Północnym (główny dopływ Mlecznej) – realizacja zbiornika jest planowana w oparciu o nie wspierający bioróżnorodności istniejący projekt inżynierski. Celem działania jest zademonstrowanie w jaki sposób istniejący projekt można zaadaptować tak, aby poza funkcjami retencyjnymi posiadał również: i) zdolność adaptacji do zmian klimatu (np., zwiększoną bioróżnorodność, zwiększoną zdolność samooczyszczania, istotną przy niskiej jakości wody i wynikającej ze zmian klimatu wysokiej temperaturze), oraz ii) zdolność poprawy potencjału adaptacyjnego miasta do zmian klimatu (np., zwiększoną transpirację, wsparcie zieleni).

Sekwencyjny System sedymentacyjno-biofiltracyjny.

Budowa innowacyjnych rozwiązań demonstracyjnych błękitno -zielonej infrastruktury: (opisana w części najlepsza praktyka) jest zaplanowana w następujących lokalizacjach (lokalizacje nie są ostateczne):

  1. Park Ustronie (potok Malczewskiego) – przy osiedlu mieszkaniowym,
  2. Obszar Potoku Północnego – Klimatyczna Szkoła,
  3. Klimatyczne Przedszkole – przy rzece Mlecznej,
  4. Plac Jagielloński przez Teatrem Powszechnym – centrum miasta.

Taka lokalizacja zielonej i błękitnej infrastruktury zwiększy jej widoczność wśród mieszkańców miasta (budowanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności) jak i wzmocni znaczenie zagadnienia adaptacji do zmian klimatu w edukacji szkolnej (szkoła, przedszkole).