Przekazanie terenu na Potok Północny

W dniu 09.09.2021 r. Wodociągi Miejskie w Radomiu reprezentujące inwestora Gminę Miasta Radomia przekazały formalnie teren budowy pod inwestycję: Budowa budowli przeciwpowodziowej- sztucznego zbiornika przeciwpowodziowego wraz z sekwencyjnym systemem sedymentacyjno – biofiltracyjnym zlokalizowanym na Potoku Północnym oraz obiektami związanymi z nim technicznie i funkcjonalnie przeznaczonymi na potrzeby ochrony przed powodzią w ramach realizowanego projektu LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”.

Radomski Festiwal Ogrodów

W dniach 28-29 sierpnia w Parku im. j. Malczewskiego odbył się Festiwal Ogrodów. Wśród panelistów gośćmi festiwalu byli przedstawiciele projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” dr hab. Tomasz Jurczak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr hab. Iwona Wagner z firmy FPP Enviro.

 

Przedstawiciele projektu LIFE14 CCA/PL/000101 w dniu 24 czerwca 2021 r. uczestniczyli w wyjeździe technicznym nt. „Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w ramach projektu Life Radom Klima – PL, m.in. roboty budowlane na zalewie Borki, budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance, budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Północnym, renaturyzacja koryta rzeki Mlecznej”, zorganizowanym przez Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Radomiu.

Wizyta monitoringowa projektu

W dniu 21 maja 2021 r. wizytę monitorującą efekty projektu LIFE14 CCA/PL/000101 złożył w Radomiu ekspert zewnętrzny z NEEMO reprezentujący stronę umowy grantowej z UE, tj. CINEA ( European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele czterech konsorcjantów projektu, jak również wykonawców zadań inwestycyjnych.