Niebawem efekty końcowe zadań LIFE

Z końcem kwietnia br. mają zostać sfinalizowane zasadnicze prace hydrotechniczne na zbiorniku Borki i stawach kolmatacyjnych realizowane w ramach projektu LIFE. W maju br. rozpocznie się napełnianie zbiornika wodą, a następnie przeprowadzone zostaną testy sprawdzające poprawność funkcjonowania zastosowanych rozwiązań. W wakacje mieszkańcy Radomia będą mogli już korzystać rekreacyjnie ze zbiornika oraz z towarzyszącej inwestycji infrastruktury pieszo-rowerowej i nowych pomostów, wykonanych poza projektem LIFE. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu do tematu powstanie wielofunkcyjny obiekt służący mieszkańcom miasta.

Rozpoczęła się modernizacja zalewu na Borkach w ramach projektu LIFE

W dniu 1 września 2020 r. Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji z Sandomierza - wykonawca robót adaptacyjnych na zbiorniku Borki i stawach kolmatacyjnych wszedł na plac budowy. Realizacja inwestycji potrwa do 28 lutego 2021 r. Zakres prac obejmie, m.in. przebudowę stawów kolmatacyjnych, remont jazu głównego, odmulenie koryta rzeki i oczyszczenie dna zalewu. Mają powstać także pływające wyspy z roślinnością oraz trzy fontanny zasilane energią z paneli fotowoltaicznych i małej elektrowni wiatrowej. Eksperci zaproponowali także cały szereg innych rozwiązań mających na celu poprawę jakości wody, w tym, na przykład montaż systemu natleniania wody, co ma zapobiegać wykwitowi glonów. Prace związane z modernizacją zalewu na Borkach opiewają na kwotę 5 mln 880 tys. złotych.

Przestrzeń miejska tworzy krajobraz szczególny, podporządkowany organizacji życia jej mieszkańców. Niemożliwy do zatrzymania proces intensywnego rozwoju miast, wywołany przez przyrost ludności i ich potrzeby, równoznaczny jest z ciągłą rozbudową powierzchni uszczelnionych tzw. „szarej infrastruktury” (drogi, budynki, place, chodniki, parkingi, powierzchnie dachów). Infrastruktura ta z jednej strony podnosi jakość życia, ułatwiając korzystanie z przestrzeni miejskiej, z drugiej jednak, gdy jej rozwój jest nadmierny, może ją obniżać, zaburzając naturalne procesy środowiskowe, od których zależy nasze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców miast.

Odnosząc się do informacji i opinii dotyczących realizacji projektu LIFE, które pojawiły się w artykule na portalu Cozadzien z dnia 15 czerwca 2020 r. pn. „Zamiast "LIFE" jest "UNLIFE"?” oraz wywiadzie Pana Jarosława Staniszewskiego z Zielonej Akcji Radom w Radiu Rekord w dniu 15 czerwca 2020 r. pt. „Nie o to chodzi w programie LIFE!”, zwracamy uwagę, że we wskazanym artykule i wywiadzie znalazły się obraźliwe i nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące realizowanego w mieście projektu LIFE14 CCA/PL/000101. Teren wzdłuż rzeki Mlecznej jest ogólnodostępny, a obszar przyległy należy nie tylko do Gminy Miasta Radomia, lecz także do osób prywatnych i innych zlokalizowanych w tym rejonie podmiotów. W ramach projektu LIFE prowadzone prace dotyczące meandryzacji rzeki Mlecznej, obejmują fragment rzeki na wysokości istniejących bulwarów. Zarzuty zamieszczone w ww. mediach są bezpodstawne, nie poparte żadnymi dowodami w zakresie "świadomego" i "celowego" otrucia bobra, choćby z tego względu, że prace inwestycyjne dla zadania dotyczącego renaturyzacji rzeki Mlecznej na odcinku bulwarów nie zostały jeszcze rozpoczęte przez wykonawcę, a jedynie 11 maja 2020 r. został wykonawcy przekazany teren budowy w celu wykonywania prac konserwacyjnych koryta rzeki na odcinku pozainwestycyjnym. Wykonawca nie prowadził wycinki drzew, ani nie dokonał rozebrania na początku maja 2020 r. tamy bobrowej. Wszelkie prace inwestycyjne dotyczące renaturyzacji rzeki Mlecznej na wysokości istniejących bulwarów rozpoczną się po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków na wycinkę w strefie Parku Kulturowego Stary Radom.

Skierowaliśmy pisma: do Zielonej Akcji Radom i do mediów, które opublikowały i wyemitowały wyżej opisane nieprawdziwe treści, pismo dementujące te zapisy i prośbę o sprostowanie i przeprosiny wobec projektu i jego pracowników. Rzetelność dziennikarska nakazuje, aby zweryfikować pozyskane informacje przed publikacją materiału. Upublicznianie nieprawdziwych informacji oraz formułowanie na ich podstawie ocen nieprzystających do stanu faktycznego rzutuje na dobre imię projektu, jego partnerów, jak i jego darczyńców, tj. Komisji Europejskiej i NFOŚiGW.

Mleczna

Rozpoczęły się prace adaptacyjne nad rzeką Mleczną w ramach projektu LIFE. Zanim 11 maja br. wykonawca wszedł na teren budowy, w marcu – kwietniu br. odbyły się sondażowe badania archeologiczne zalecone Inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.