Promocja projektu LIFE na Uniwersytecie Maltańskim

Konferencja zwieńczająca dwuletnią pracę poświęconą rozwojowi metodologii tworzenia zielonych dachów na Malcie, skupiła środowisko naukowe, przedstawicieli władz lokalnych oraz architektów zainteresowanych implementacją nowych rozwiązań z zakresu miejskiej urbanistyki. Prelegenci pochodzący z różnych obszarów Europy prezentowali inwestycje wdrażane na terenach wysoce zurbanizowanych wśród których na szczególną uwagę zasługuje opracowanie Uniwersytetu w Zurichu dla polskich warunków klimatycznych.

konkurs plastyczny

10 uczniów radomskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nagrodzonych w II edycji konkursu organizowanego corocznie na Dzień wody w dniu 22 marca w ramach realizowanego projektu LIFE14CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia współfinansowanego z Programu LIFE i Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem konkursu była prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na kwestię znaczenia wody w przyrodzie. Ponadto, istotną kwestią dla organizatora było zapoznanie radomskiej młodzieży z realizowanym projektem ukierunkowanym na przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym i suszy w Radomiu wynikającym ze zmian klimatu.

5 założeń koncepcyjnych

5 założeń koncepcyjnych na wykonanie koncepcji techniczno-technologicznych wraz z szacunkową kalkulacją kosztów dla projektu pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” (LIFE14 CCA/PL/000101):