Zalew na Borkach

W zalewie na Borkach znów będzie można się kąpać. Wodociągi Miejskie ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej planowanych prac. Większość kosztów pokryją dotacje z zewnątrz.

 

Oczyszczenie zalewu to część większego zadania obejmującego adaptację

Udział radomskiego projektu LIFE w konferencji na Węgrzech

W dniach 28-30 listopada miała miejsce międzynarodowa konferencja ‘EUGIC 2017 Budapest - European Urban Green Infrastructure’.

 

Węgierska konferencja ‘EUGIC 2017 Budapest’ to interaktywny i dynamiczny panel dyskusyjny skupiający różne społeczności zaangażowane w działania na rzecz zielonej infrastruktury. Wydarzenie skupiło ponad 300 uczestników a wśród nich globalnych praktyków, lokalnych ekspertów, projekty LIFE z Europy, planistów, polityków, ekologów, architektów krajobrazu, inżynierów, deweloperów, inwestorów, konstruktorów oraz zarządców obiektów.

 

Zaproszenie dla projektu RADOMKLIMA na w/w konferencję wystosowała Komisja Europejska z myślą o upowszechnieniu realizacji projektów LIFE związanych z tematami poruszanymi w ramach wydarzenia oraz wypromowaniu możliwości finansowania działań na rzecz środowiska z instrumentu finansowego Programu LIFE oraz zaproszeniu nowych podmiotów do składania wniosków w roku 2018.

 

Promocja projektu LIFE na Uniwersytecie Maltańskim

Konferencja zwieńczająca dwuletnią pracę poświęconą rozwojowi metodologii tworzenia zielonych dachów na Malcie, skupiła środowisko naukowe, przedstawicieli władz lokalnych oraz architektów zainteresowanych implementacją nowych rozwiązań z zakresu miejskiej urbanistyki. Prelegenci pochodzący z różnych obszarów Europy prezentowali inwestycje wdrażane na terenach wysoce zurbanizowanych wśród których na szczególną uwagę zasługuje opracowanie Uniwersytetu w Zurichu dla polskich warunków klimatycznych.

konkurs plastyczny

10 uczniów radomskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nagrodzonych w II edycji konkursu organizowanego corocznie na Dzień wody w dniu 22 marca w ramach realizowanego projektu LIFE14CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia współfinansowanego z Programu LIFE i Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem konkursu była prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na kwestię znaczenia wody w przyrodzie. Ponadto, istotną kwestią dla organizatora było zapoznanie radomskiej młodzieży z realizowanym projektem ukierunkowanym na przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym i suszy w Radomiu wynikającym ze zmian klimatu.