Przywrócenie wartości naturalnych rzekom terenów zurbanizowanych jest poważnym wyzwaniem ze względu na silne przekształcenie i degradację zlewni, doliny i koryta. Jedynym zabiegiem gwarantującym odtworzenie właściwości naturalnego ekosystemu rzecznego a zarazem osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego (RDW UE, 2000) jest remediacja lub rehabilitacja (wg Bradshaw 1996, Rutherfurd i in. 2000, zmienione), czyli naprawa skanalizowanego odcinka dla uzyskania optymalnie funkcjonującego fragmentu rzeki, takiego który sprzyjać będzie odtworzeniu procesów ekologicznych i ekohydrologicznych podobnych do naturalnych, zapewniających funkcjonowanie rzeki zbliżone do naturalnego i oczekiwane usługi ekosystemowe. Szczególnym wyzwaniem jest realizacja takich zadań przy ograniczonej możliwości zmiany biegu koryta rzecznego z jakim mamy doczynienia w wielu obszarach zurabnizowanych. W projekcie planuje się wykonanie takiego pilotażowego wdrożenia w korycie rzeki Mleczna i wypracowanie know-how dla poprawy stanu ekologicznego rzeki w warunkach ograniczających możliwości ingerencji w dolinę.

 

Ważnym aspektem demonstracyjnym projektu stworzenie platformy nie tylko upowszechniającej wyniki projektu, ale również pełniącej rolę edukacyjną. Platforma danych oraz mapy przestrzeni miejskich wrażliwych na zmiany klimatu będzie pilotażowym działaniem mającym na celu uzyskanie informacji i wzbogacenie wiedzy w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich w obszarze miasta. Platforma będzie funkcjonowała w oparciu o opracowaną w projekcie metodologię oceny wrażliwości oraz możliwości i zdolności adaptacji przestrzeni miejskiej do zmian klimatu.

 

Stosowane w projekcie rozwiązania będą łączyły rozwiązania techniczne z niebieską i zieloną infrastrukturą. Będą wdrażane zarówno w krajobrazie miejskim, w dolinie i korycie rzecznym jak i małych zbiornikach zaporowych. Celem tych działań będzie zwiększenie potencjału adaptacyjnego systemu przyrodniczego (a co za tym idzie – również społeczno-gospodarczego) poprzez zwiększenie retencji i oczyszczania wody, ochronę i stwarzanie warunków do funkcjonowania bioróżnorodności i siedlisk gatunków cennych.