Działania przygotowawcze A:

9 działań, w tym analiza obszarów wrażliwych, opracowanie koncepcji wykorzystania i zagospodarowania istniejących zbiorników i cieków,

 

Działania wdrożeniowe B:

3 działania dotyczące nabycia nieruchomości potrzebnych do realizacji 3 zadań inwestycyjnych, tj. budowy polderów na rzece Cerekwiance, budowy zbiornika retencyjnego i zagospodarowania obszaru zalewowego na Potoku Północnym, budowy sekwencyjnego systemu biofiltracyjno – sedymentacyjnego na rzece Mlecznej powyżej zbiornika Borki.

 

Działania wdrożeniowe C:

9 zdań dotyczących adaptacji istniejących zbiorników do łagodzenia ekstremalnych przepływów, renaturyzacji cieków wodnych, adaptacji kanałów deszczowych oraz budowy błękitno-zielonej infrastruktury do spowalniania odpływu wody deszczowej

 

Działania monitoringowe D:

6 działań obejmujących monitoring hydrologiczny oraz fizyko-chemiczny, badania ankietowe wśród mieszkańców oraz dot. różnorodności biologicznej

 

Działania informacyjne i promocyjne E:

13 działań, w tym wydawnictwo prezentujące dobre praktyki i doświadczenia projektu, warsztaty dla jst, konkursy plastyczne dla uczniów radomskich szkół, nawiązywanie kontaktów z innymi projektami LIFE (wizyty studyjne w Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech)

 

Działania zarządcze F:

3 działania dotyczące zarzadzania finansowego i administracyjnego projektem, przeprowadzenia audytu, przygotowania działań podtrzymujących efekty projektu.