Działania przygotowawcze A: 9 działań, w tym analiza obszarów wrażliwych, opracowanie koncepcji wykorzystania i zagospodarowania istniejących zbiorników i cieków Działania wdrożeniowe B: 6 działań dotyczących adaptacji istniejących zbiorników do łagodzenia ekstremalnych przepływów, renaturyzacja cieków wodnych, adaptacja kanałów deszczowych oraz budowa błękitno-zielonej infrastruktury do spowalniania odpływu wody deszczowej Działania monitoringowe D: 6 działań obejmujących monitoring hydrologiczny oraz fizyko-chemiczny, badania ankietowe wśród mieszkańców oraz dot. różnorodności biologicznej Działania informacyjne E: 13 działań w tym wydawnictwo prezentujące dobre praktyki i doświadczenia projektu oraz warsztaty dla jst Działania zarządcze F: 3 działania