Przywrócenie wartości naturalnych rzekom terenów zurbanizowanych jest poważnym wyzwaniem ze względu na silne przekształcenie i degradację zlewni, doliny i koryta. Jedynym zabiegiem gwarantującym odtworzenie właściwości naturalnego ekosystemu rzecznego a zarazem osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego (RDW UE, 2000) jest remediacja lub rehabilitacja (wg Bradshaw 1996, Rutherfurd i in. 2000, zmienione), czyli naprawa skanalizowanego odcinka dla uzyskania optymalnie funkcjonującego fragmentu rzeki, takiego który sprzyjać będzie odtworzeniu procesów ekologicznych i ekohydrologicznych podobnych do naturalnych, zapewniających funkcjonowanie rzeki zbliżone do naturalnego i oczekiwane usługi ekosystemowe. Szczególnym wyzwaniem jest realizacja takich zadań przy ograniczonej możliwości zmiany biegu koryta rzecznego, z jakimi mamy do czynienia w wielu obszarach zurabnizowanych. W projekcie planuje się wykonanie takiego pilotażowego wdrożenia w korycie rzeki Mlecznej i wypracowanie know-how dla poprawy stanu ekologicznego rzeki w warunkach ograniczających możliwości ingerencji w jej dolinę.

 

Stosowane w projekcie rozwiązania mają łączyć rozwiązania techniczne z niebieską i zieloną infrastrukturą. Wdrażane są zarówno w krajobrazie miejskim, w dolinie i korycie rzecznym, jak i małych zbiornikach zaporowych. Celem tych działań jest zwiększenie potencjału adaptacyjnego systemu przyrodniczego (a co za tym idzie – również społeczno-gospodarczego) poprzez zwiększenie retencji i oczyszczania wody, ochronę i stwarzanie warunków do funkcjonowania bioróżnorodności i siedlisk gatunków cennych.