Platforma danych GIS „Radom KLIMAT” wraz z mapami obszarów wrażliwych przestrzeni miejskiej Radomia na ekstremalne warunki pogodowe będzie pierwszą tego typu ogólnodostępną platformą pozwalającą na uzyskanie informacji i wypracowanie przez odbiorcę własnej opinii i wiedzy w zakresie zmian klimatu i możliwości adaptacji przestrzeni miejskiej. W tym drugim aspekcie, rozwiązanie można również zaliczyć do działań demonstracyjnych.

 

Ocena wrażliwości oraz możliwości i zdolności adaptacji przestrzeni miejskiej w mieście Radom na oddziaływania klimatyczne i ekstremalne warunki pogodowe w oparciu o zintegrowaną bazę danych jest nowym podejściem. Wypracowanie metodologii w tym zakresie może stać się oryginalnym know-how projektu z możliwością powielania w innych miastach.

 

Przebudowa stawów kolmatacyjnych przy zbiorniku Borki (B2) stanowi nowe podejście metodologiczne w zakresie optymalizacji procesu (w oparciu o modelowanie hydro-dynamiczne -A5) oraz działania w ekosystemie sztucznym, który jednak z czasem stał się siedliskiem cennych gatunków i wysokiej bioróżnorodności. Konieczne jest wypracowanie metodologii poprawiającej zdolnośc systemu do wychwytywania zanieczysczń oraz zachowanie warunków przyrodniczych.

 

Rehabilitacja rzeki „w korycie” – część rehabilitowanej rzeki Mleczna pozostaje na terenie na którym nie można dokonać jej pełnej re-meandryzacji. Planuje się wykonanie pilotażowego projektu proponującego wypracowanie metodologii i know-how dla poprawy stanu ekologicznego rzeki bez wychodzenia poza obręb jej wąskiego koryta. Taka wiedza może być przydatna dla rehabilitacji i poprawy potencjału adaptacyjnego rzek miejskich.