Celem projektu LIFE14 CCA/PL/000101 „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, sprzyjających odtworzeniu naturalnych ekosystemów wodnych na terenach zurbanizowanych, przy uwzględnieniu potrzeb społeczeństwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz szeroko rozumianej poprawy jakości życia w przestrzeni miejskiej.

W ramach projektu zrealizowano lub obecnie realizowane są zadania:

  1. Adaptacja istniejącego zbiornika Borki i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatu (zadanie C1 i C2 wg umowy z Komisją Europejską i NFOŚGW).
  2. Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu (zadanie C4).
  3. Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance (zadanie C6).
  4. Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Potok Północny wraz z sekwencyjnym systemem sedymentacyjno – biofiltracyjnym (zadanie C3).
  5. Przebudowa kolektora deszczowego A0 w ramach zadania „Adaptacja kanału wody deszczowej A0 celem poprawy jakości odpływów wodnych do rzeki Mlecznej”(zadanie C5 – część I).
  6. Zastosowanie systemu sedymentacyjno – biofiltracyjnego w ramach zadania „Adaptacja kanału wody deszczowej A0 celem poprawy jakości odpływów wodnych do rzeki Mlecznej”( (zadanie C5 – część II).
  7. Dostawa i instalacja systemu monitoringu warunków klimatycznych.

 

io01

Zdjęcie nr 1: Jaz główny na zbiorniku Borki w fazie przebudowy. Źródło własne

 

io02

Zdjęcie nr 2 : Stawy kolmatacyjne przed zbiornikiem Borki – stan po inwestycji. Źródło własne

 

io03

Zdjęcie nr 3: Poldery zalewowe na rzece Cerekwiance w fazie budowy. Źródło własne.

 

io05

Zdjęcie nr 4: Stacja METEO ul. Sucha. Źródło własne.

 

io06

Zdjęcie nr 5: Stacja bazowa na terenie Spółki Wodociągi Miejskie. Źródło własne.